AGB

Üldised tingimused

MH Akadeemia

Korraldaja MH Akademie Michaela Huber PPT, edaspidi "korraldaja", hübriid- ja veebipõhiste ürituste (edaspidi "üritus") üldtingimused.

(I) Osalemise tehnilised tingimused

(1) Osaleda võivad arstlikud ja psühholoogilised psühhoterapeudid, kes suudavad tõendada psühhoteraapia-alast koolitust ja oma tegevusluba. Samuti osalejad, kes on läbinud HP-Psych, nõustajate ja/või treenerite koolituse. Lisaks sellele võivad osaleda noorsootöötajad ja osalejad, kes suudavad tõendada teemaga seotud kvalifikatsiooni, näiteks sotsiaaltöötajad, pastoraaltöötajad, kohtutäiturid, vanadekodudes, noorte hoolekandeasutustes ja noorte hoolekandeasutustes töötavad inimesed, kelle erialane sobivus on korraldaja poolt heaks kiidetud ja kelle erialane sobivus on tõendatud. Eelduseks on, et kõigil osalejatel on eelnevad teadmised traumeeritud inimestega töötamise valdkonnas.

(2) Osalejate isiklik vastutus
Osalemine toimub omal vastutusel. Eelduseks on valmisolek osaleda eneseteadlikkuse harjutustes, samuti oskus oma isiklikke piire ära tunda ja säilitada (vt ka 4).

(3) Volitatud andma juhiseid
Korraldajal ja seminari juhatajal on õigus anda osalejatele juhiseid ürituse ajal ja selle raames.

(4) Väljaarvamise määrus
Korraldaja jätab endale õiguse erijuhtudel osalejaid üritusest välja jätta. Põhjuseks võib olla see, et osaleja häirib ürituse kulgu pidevalt, vastupidiselt kõikidele hoiatustele, või käitub olulisel määral heade kommete vastaselt, nii et ürituse sujuv kulgemine ei ole enam tagatud.
Kui osaleja jätab ürituse alguses või selle ajal mulje, et ta on füüsiliselt ja/või vaimselt raskelt kahjustatud, jätab korraldaja endale õiguse jätta see osaleja SV-päevast välja. See ei anna alust kahjunõudeks korraldaja vastu.

(II) Üldised osalemistingimused

(1) Tööüksused
Üritus viiakse läbi umbes 1,5-tunniste tööühikutena.

(2) Kulud
Ürituse kulud on esitatud lepingus. See hind tuleb tasuda eelnevalt otsekorraldusega (vt leping). Töötlemiskulud on hinna sees. Hübriidürituse kulud on samad nii veebipõhise kui ka silmast-silma toimuva ürituse puhul. Toitlustuskulud (tee, vesi ja väikesed suupisted) näost näkku ürituse ajal ei ole hinna sees. Majutuskulud ei sisalda ka majutuskulusid. Veebipõhisel üritusel osalejatele ei ole korraldaja vastu kulude hüvitamise nõuet.

Iseseisvalt tehtud topeltmaksed, juhuslikud ostud jne. tagastatakse, välja arvatud 59 euro suurune haldustasu.

(3) Toimumiskoht
Toimumiskoht teatatakse eelnevalt. Korraldaja jätab endale õiguse muuta toimumiskohta. See ei anna alust kahjunõudeks korraldaja vastu.

(4) Eriomadused aastarühmas osalemiseks
Ainespetsiifilisest ja rühmadünaamilisest vaatenurgast - ja üldise tunnistuse saamiseks aastarühma osalemise kohta - on soovitatav osaleda kõigis aastarühma seminarides. Üldine tunnistus antakse ainult siis, kui kogu koolitussari on läbitud ja selles sarjas ei ole üle 90 minuti puudumisi.

(5) Tehnilised nõuded veebipõhistele osalejatele
Üritus eeldab tehniliste nõuete täitmist, mis on täpsustatud vastava seminari kirjelduses. Osalejad kohustuvad järgima neid tehnilisi miinimumnõudeid, kontrollima aegsasti enne osalemist, kas ühendus virtuaalse konverentsisaaliga on võimalik ja vajadusel kõrvaldama aegsasti kõik olemasolevad tehnilised rikked, mille kõrvaldamine on nende vastutusel. Korraldaja jätab endale õiguse kõrvaldada osalejad, kellel ei ole vajalikud tehnilised nõuded seminari alguses, et seminar ei häiriks teisi osalejaid. See ei too kaasa hüvitusnõuet korraldaja vastu.

(6) Juurdepääs veebipõhisele üritusele
Osalejad saavad tehnilise seminari juhtkonnalt vahetult enne ürituse algust, kuid mitte hiljem kui 1 päev enne ürituse algust, e-kirja teel lingi virtuaalsesse konverentsiruumi. Osalejad on kohustatud kaitsma juurdepääsuandmeid volitamata juurdepääsu eest. Lisaks kohustuvad nad logima veebiplatvormile sisse oma tegeliku ees- ja perekonnanimega ning hoidma kaamerat kogu ürituse ajaks sisse lülitatud. Ainult osalejatel on õigus kasutada juurdepääsuandmeid. Juurdepääsuandmete edastamine teistele isikutele on keelatud. Seminarile juurdepääsu võimaldamine teistele isikutele ja osalemine mitme osalejaga ühe juurdepääsuseadme ees ei ole lubatud.

Väärkasutuse korral on korraldajal õigus blokeerida juurdepääs kõikidele osalejate poolt broneeritud veebipõhistele töötubadele. Osalejad vastutavad nõuete täitmata jätmise eest.

(7) Autoriõigus
Osalejatel on keelatud töödokumente tervikuna või osaliselt reprodutseerida, paljundada, salvestada andmetöötlusvahenditele ja/või teha neid kolmandatele isikutele kättesaadavaks. See kehtib ka kogu kirjavahetuse kohta korraldaja ja osalejate vahel alates registreerimise algusest ja seminari ajal. Rikkumised võetakse vastutusele ja osalejad vastutavad tekkinud kahjude eest.

(8) Pildi- ja filmimaterjali kasutamine
Ürituse audio- või videosalvestamine osalejate poolt ei ole lubatud.

(9) Minimaalne osalejate arv
Korraldaja jätab endale õiguse tühistada kohalolek ja veebipõhine üritus, kui 10 osaleja broneeringu mahtu ei ületata. Samuti on võimalik lühikese etteteatamisajaga alternatiivne kuupäev, mis on korraldaja otsustada, ilma et oleks võimalik nõuda hüvitist.

(10) Üleminek hübriidürituselt veebipõhisele üritusele
Korraldaja jätab endale õiguse muuta hübriidüritus ilma põhjendusi esitamata ainult veebipõhiseks ürituseks. See ei anna alust kahjunõudeks korraldaja vastu.

(11) Lepingu sõlmimine
Kohustuslik on registreeruda veebis "Michaela Huber Academy" https://www.mh-akademie.com kaudu, kasutades selleks täidetud veebipõhist registreerimisvormi. Siduv ost toimub kassaprogrammi kaudu.

(12) Lahkumine

Kui osaleja taganeb oma lepingust, tuleb maksta 60 euro suurune käitlustasu. Kui lepingust taganetakse 6 nädalat enne ürituse toimumist, tagastatakse 50 % ürituse osalustasu. Alates 3 nädalat enne ürituse algust peetakse kinni kogu ürituse tasu, isegi isiklikel põhjustel, näiteks haiguse tõttu. Välja arvatud juhul, kui keegi ootenimekirjast tõuseb üles.

(12.1) Kui lepingust taganetakse (tühistatakse) 8 nädalat enne komplektina (nt aastarühm, kolmeosaline) broneeritud erialase koolitussarja algust, tagastatakse 50 % ürituse osalustasu. Alates 4 nädalat enne ürituse algust (1. moodul) jäetakse ürituse tasu täies ulatuses sisse, isegi isiklikel põhjustel, näiteks haiguse tõttu. Välja arvatud juhul, kui keegi ootenimekirjast tõuseb üles. Siis tuleb tasuda 60 euro suurune töötlemistasu.

(12.2) Kui lepingust taganetakse (tühistatakse) pärast komplektina (nt aastarühm, kolmeosaline) broneeritud erialase arendussarja algust, jääb ürituse tasu täies ulatuses sisse. Hooldustasu 60 eurot võetakse sisse.

(12.3) Juhul, kui erialakoolitussarja üksikutest moodulitest, mis on broneeritud komplektina (nt aastarühm, kolmeosaline), loobutakse kuni 8 nädalat enne vastava mooduli algust, on võimalus moodulit järgmisel õppeaastal korrata. Alates 8 nädalat enne mooduli algust on võimalik moodulit tuleval õppeaastal tasu eest korrata. Selle eest tuleb tasuda 60 € töötlemistasu. See kehtib ka isiklikel põhjustel, näiteks haiguse tõttu. Üks moodul vastab kahele kalendripäevale, mida saab järele teha ainult moodulina, mitte üksikult.

(12.4) Juhul, kui üksikute broneeritud erialase arendussarja moodulite tühistamine toimub 8 nädalat enne mooduli algust, tagastatakse 50 % ürituste osalustasu. Alates 4 nädalat enne ürituse algust jäetakse ürituse tasu täies ulatuses sisse, isegi isiklikel põhjustel, näiteks haiguse tõttu. Käsitlustasu 60 €. Üks moodul vastab kahele kalendripäevale, mida saab täita ainult moodulina, mitte üksikult.

(13) Osalemise tühistamine

Korraldaja võib juba kinnitatud üritusel osalemise tühistada kuni 18 kalendripäeva enne ürituse algust ilma põhjendusi esitamata. Lisaks sellele kohaldatakse lõike I punktis 4 sätestatud välistamismäärust.

(14) DSGV
Vastavalt DSGV-le juhime tähelepanu sellele, et teie aadress (mitte eraisiku aadress) on vajalik arveldamiseks ja osalejate nimekirja koostamiseks. Registreerimisega (punkt 10) annate loa, et teie isikuandmed (äriaadress, e-posti aadress ja telefoninumber) ilmuksid osalejate nimekirjas.

(15) Tagasivõtmine
Lepingu deklaratsiooni võib tühistada teksti vormis, kirja või e-posti teel kahe nädala jooksul ilma põhjendusi esitamata. Tähtaeg algab veebipõhise registreerimise kuupäevast (punkt 11). 

(16) MH Akademie Michaela Huber PPT üritusele registreerudes nõustuvad osalejad eespool nimetatud üldtingimustega.