Andmekaitse

Privaatsuspoliitika

1. andmekaitse lühidalt

Üldised märkused

Järgnevad teated annavad lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate seda veebisaiti. Isikuandmed on mis tahes andmed, mille alusel saab teid isiklikult tuvastada. Üksikasjalikku teavet andmekaitse kohta leiate meie privaatsuspoliitikast, mis on loetletud käesoleva teksti all.

Andmete kogumine sellel veebisaidil

Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebisaidil?

Andmete töötlemine sellel veebisaidil toimub veebisaidi operaatori poolt. Veebisaidi operaatori kontaktandmed leiate käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni jaotisest "Teave vastutava töötleja kohta".

Kuidas me teie andmeid kogume?

Ühest küljest kogutakse teie andmeid, kui te need meile edastate. Need võivad olla näiteks andmed, mida sisestate kontaktvormi.

Muud andmed kogutakse automaatselt või teie nõusolekul meie IT-süsteemide poolt, kui külastate veebilehte. Tegemist on peamiselt tehniliste andmetega (nt internetibrauser, operatsioonisüsteem või lehekülje vaatamise aeg). Neid andmeid kogutakse automaatselt kohe, kui sisenete veebilehele.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Osa andmeid kogutakse selleks, et tagada veebisaidi veavaba toimimine. Muid andmeid võidakse kasutada teie kasutajakäitumise analüüsimiseks.

Millised õigused teil on seoses teie andmetega?

Teil on igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete päritolu, saaja ja eesmärgi kohta. Samuti on teil õigus nõuda nende andmete parandamist või kustutamist. Kui olete andnud nõusoleku andmete töötlemiseks, võite selle nõusoleku igal ajal tulevikus tagasi võtta. Samuti on teil õigus nõuda teatud tingimustel oma isikuandmete töötlemise piiramist. Lisaks on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Selle ja muude andmekaitsealaste küsimustega võite meiega igal ajal ühendust võtta.

Kolmandate osapoolte analüüsivahendid ja -vahendid

Selle veebisaidi külastamisel võidakse teie surfikäitumist statistiliselt analüüsida. Seda tehakse peamiselt nn analüüsiprogrammide abil.

Üksikasjalik teave nende analüüsiprogrammide kohta on esitatud järgmises andmekaitsedeklaratsioonis.

2. hosting

Meie veebisaidi sisu majutame järgmise teenusepakkuja juures:

Väline hosting

Seda veebisaiti hoitakse väliselt. Sellel veebisaidil kogutud isikuandmeid säilitatakse veebihalduri(te) serverites. Need võivad hõlmata IP-aadresse, kontaktide päringuid, meta- ja sideandmeid, lepinguandmeid, kontaktandmeid, nimesid, veebisaidi külastusi ja muid veebisaidi kaudu genereeritud andmeid.

Väline veebimajutus toimub meie potentsiaalsete ja olemasolevate klientide suhtes lepingu täitmise eesmärgil (GDPR artikli 6 lõige 1 punkt b) ning meie veebipakkumise turvalise, kiire ja tõhusa pakkumise tagamiseks professionaalse teenusepakkuja poolt (GDPR artikli 6 lõige 1 punkt f). Kui on taotletud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine üksnes GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti a ja TTDSG § 25 lõike 1 alusel, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälg) TTDSG tähenduses. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Meie teenusepakkuja(d) töötlevad teie andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik nende kohustuste täitmiseks ja meie juhiste järgimiseks seoses selliste andmetega.

Me kasutame järgmist(e) hosti(deid):

ALL-ABOUT GmbH
Beethovenstraße 8
67098 Bad Dürkheim

Töö töötlemine

Oleme sõlminud lepingu tellimuste töötlemiseks (AVV) eespool nimetatud teenuse kasutamiseks. Tegemist on andmekaitseseadusest tuleneva lepinguga, mis tagab, et antud teenus töötleb meie veebilehe külastajate isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele ja kooskõlas GDPRiga.

3 Üldised märkused ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Nende lehekülgede operaatorid võtavad teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Me käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja kooskõlas seaduslike andmekaitse-eeskirjadega ning käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga.

Selle veebisaidi kasutamisel kogutakse mitmesuguseid isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mille abil saab teid isiklikult tuvastada. Käesolevas privaatsuspoliitikas selgitatakse, milliseid andmeid me kogume ja milleks me neid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja mis eesmärgil seda tehakse.

Juhime tähelepanu sellele, et andmete edastamisel Internetis (nt e-posti teel) võib esineda turvaauke. Andmete täielik kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Märkus vastutava asutuse kohta

Selle veebisaidi vastutav töötleja on:

Rahvusvaheline Psühhoteraapia Instituut LLC
Buganvilia Plaza
Estr. da Quinta do Lago 1
8135-024 Almancil

Telefon: [vastutava asutuse telefoninumber].
E-post: info@michaela-huber.com

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid jne) töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Ladustamisperiood

Kui käesolevas privaatsuspoliitikas ei ole täpsemat säilitamisperioodi kindlaks määratud, jäävad teie isikuandmed meile, kuni andmete töötlemise eesmärk ei ole enam kohaldatav. Kui te esitate põhjendatud kustutamistaotluse või tühistate oma nõusoleku andmete töötlemiseks, kustutatakse teie andmed, välja arvatud juhul, kui meil on muud seadusega lubatud põhjused teie isikuandmete säilitamiseks (nt maksu- või kaubandusõiguse kohased säilitustähtajad); viimasel juhul toimub kustutamine pärast seda, kui need põhjused enam ei kehti.

Üldine teave selle veebisaidi andmete töötlemise õigusliku aluse kohta

Kui te olete andnud nõusoleku andmete töötlemiseks, töötleme teie isikuandmeid GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a või GDPR artikli 9 lõike 2 punkti a alusel, kuivõrd andmete eriliiki töödeldakse vastavalt GDPR artikli 9 lõikele 1. Kui isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse on antud selgesõnaline nõusolek, toimub andmetöötlus ka GDPRi artikli 49 lõike 1 punkti a alusel. Kui olete andnud nõusoleku küpsiste salvestamiseks või juurdepääsuks teabele teie lõppseadmes (nt seadme sõrmejälje abil), toimub andmetöötlus ka GDPRi artikli 25 lõike 1 alusel. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui teie andmeid on vaja lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks, töötleme teie andmeid GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti b alusel. Lisaks töötleme teie andmeid, kui see on vajalik õigusliku kohustuse täitmiseks GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti c alusel. Andmete töötlemine võib toimuda ka meie õigustatud huvi alusel vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile f. Teave asjaomaste õiguspõhimõtete kohta igal üksikjuhul on esitatud käesoleva privaatsuspoliitika järgmistes punktides.

Märkus andmete edastamise kohta USAsse ja muudesse kolmandatesse riikidesse

Muuhulgas kasutame USAs või teistes kolmandates riikides asuvate ettevõtete vahendeid, mis ei ole andmekaitseseaduse kohaselt turvalised. Kui need vahendid on aktiivsed, võidakse teie isikuandmed edastada nendesse kolmandatesse riikidesse ja neid seal töödelda. Juhime tähelepanu, et nendes riikides ei ole võimalik tagada ELi omaga võrreldavat andmekaitse taset. Näiteks on USA ettevõtted kohustatud avaldama isikuandmeid julgeolekuasutustele, ilma et teil kui andmesubjektil oleks võimalik selle vastu kohtusse pöörduda. Seetõttu ei saa välistada, et USA ametiasutused (nt salateenistused) võivad teie andmeid töödelda, analüüsida ja alaliselt salvestada USA serverites jälgimise eesmärgil. Meil ei ole sellistele töötlemistoimingutele mingit mõju.

Andmete töötlemiseks antud nõusoleku tühistamine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral. Te võite juba antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kuni nõusoleku tühistamiseni teostatud andmetöötluse seaduslikkust see ei mõjuta.

Õigus esitada vastuväiteid andmete kogumisele erijuhtudel ja otseturundusele (GDPR artikkel 21).

KUI ANDMETÖÖTLUS PÕHINEB ART. 6 ABS. 1 LIT. E VÕI F DSGVO ALUSEL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE TEIE KONKREETSEST OLUKORRAST TULENEVATEL PÕHJUSTEL; SEE KEHTIB KA NENDE SÄTETE ALUSEL TOIMUVA PROFIILIANALÜÜSI KOHTA. TÖÖTLEMISE ALUSEKS OLEV ASJAOMANE ÕIGUSLIK ALUS ON ESITATUD KÄESOLEVAS ANDMEKAITSEDEKLARATSIOONIS. KUI TE ESITATE VASTUVÄITE, EI TÖÖTLE ME ENAM TEIE ISIKUANDMEID, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SUUDAME TÕENDADA, ET TÖÖTLEMISEKS ON KAALUKAD ÕIGUSPÄRASED PÕHJUSED, MIS KAALUVAD ÜLES TEIE HUVID, ÕIGUSED JA VABADUSED, VÕI KUI TÖÖTLEMINE ON VAJALIK ÕIGUSNÕUETE ESITAMISEKS, TEOSTAMISEKS VÕI KAITSMISEKS (VASTUVÄIDE VASTAVALT ANDMEKAITSESEADUSE ARTIKLI 21 LÕIKELE 1).

KUI TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID TEID PUUDUTAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE SELLISE TURUNDUSE EESMÄRGIL; SEE KEHTIB KA PROFIILIANALÜÜSI KOHTA, KUI SEE ON SEOTUD SELLISE OTSETURUNDUSEGA. KUI TE ESITATE VASTUVÄITE, EI KASUTATA TEIE ISIKUANDMEID EDASPIDI ENAM OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL (VASTUVÄIDE VASTAVALT DSGVO ARTIKLI 21 LÕIKELE 2).

Õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele

GDPRi rikkumiste korral on andmesubjektidel õigus pöörduda järelevalveasutuse poole, eelkõige selles liikmesriigis, kus on nende alaline elukoht, töökoht või väidetav rikkumine aset leidis. Kaebuse esitamise õigus ei piira muude haldus- või õiguskaitsevahendite kasutamist.

Õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus, et andmed, mida me teie nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks automaatselt töötleme, antakse teile või kolmandale isikule üle ühises, masinloetavas vormis. Kui te taotlete andmete otsest edastamist teisele vastutavale töötlejale, tehakse seda ainult niivõrd, kuivõrd see on tehniliselt võimalik.

Teave, parandamine ja kustutamine

Kohaldatavate õigusnormide raames on teil igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete, nende päritolu ja saaja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ning vajaduse korral õigus neid andmeid parandada või kustutada. Sel eesmärgil ja täiendavate küsimuste esitamiseks isikuandmete teemal võite meiega igal ajal ühendust võtta.

Õigus piirata töötlemist

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Selleks võite meiega igal ajal ühendust võtta. Töötlemise piiramise õigus on olemas järgmistel juhtudel:

  • Kui te vaidlustate meie poolt salvestatud isikuandmete õigsuse, vajame tavaliselt aega selle kontrollimiseks. Kontrollimise ajaks on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
  • Kui teie isikuandmete töötlemine toimus/ toimub ebaseaduslikult, võite kustutamise asemel taotleda andmete töötlemise piiramist.
  • Kui meil ei ole teie isikuandmeid enam vaja, kuid teil on neid vaja õiguslike nõuete esitamiseks, kaitsmiseks või jõustamiseks, on teil õigus nõuda kustutamise asemel teie isikuandmete töötlemise piiramist.
  • Kui olete esitanud vastuväite vastavalt DSGVO artikli 21 lõikele 1, tuleb teie ja meie huve tasakaalustada. Kuni ei ole veel kindlaks tehtud, kelle huvid on ülekaalus, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui te olete oma isikuandmete töötlemist piiranud, võib neid andmeid - lisaks nende säilitamisele - töödelda ainult teie nõusolekul või õigusnõuete esitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või Euroopa Liidu või liikmesriigi oluliste avalike huvide tõttu.

SSL või TLS krüpteerimine

Turvalisuse tagamiseks ja konfidentsiaalse sisu, näiteks tellimuste või päringute edastamise kaitsmiseks, mida te meile kui veebilehe operaatorile saadate, kasutab see veebileht SSL- või TLS-krüpteerimist. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära selle järgi, et brauseri aadressirida muutub "http://" asemel "https://" ja teie brauseriribal on lukusümbol.

Kui SSL või TLS krüpteerimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad isikud teie poolt meile edastatud andmeid lugeda.

Krüpteeritud maksetehingud sellel veebisaidil

Kui pärast tasulise lepingu sõlmimist on kohustus esitada meile teie makseandmed (nt kontonumber otsekorralduse lubamiseks), on need andmed vajalikud maksete töötlemiseks.

Maksetehingud tavapäraste maksevahendite (Visa/MasterCard, otsekorraldus) kaudu toimuvad ainult krüpteeritud SSL- või TLS-ühenduse kaudu. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära selle järgi, et brauseri aadressirida muutub "http://" asemel "https://" ja brauseris on lukusümbol.

Krüpteeritud side puhul ei saa kolmandad isikud teie meile edastatud makseandmeid lugeda.

Vastuväited reklaami e-kirjadele

Keelatud on kasutada jäljendamiskohustuse raames avaldatud kontaktandmeid reklaami- ja teabematerjalide saatmiseks, mida ei ole selgesõnaliselt taotletud. Lehekülgede operaatorid jätavad endale selgesõnaliselt õiguse võtta õiguslikke meetmeid reklaamteabe soovimatu saatmise korral, näiteks rämpsposti saatmise korral.

4. andmete kogumine sellel veebisaidil

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad nn küpsiseid. Küpsised on väikesed andmepaketid ja ei põhjusta teie lõppseadmele mingit kahju. Need salvestatakse teie lõppseadmesse kas ajutiselt seansi ajaks (seansiküpsised) või püsivalt (püsiküpsised). Seansiküpsised kustutatakse automaatselt teie külastuse lõpus. Püsiküpsised jäävad teie lõppseadmesse seni, kuni te need ise kustutate või kuni teie veebilehitseja need automaatselt kustutab.

Küpsised võivad pärineda meilt (esimese osapoole küpsised) või kolmandate osapoolte ettevõtetelt (nn kolmanda osapoole küpsised). Kolmandate osapoolte küpsised võimaldavad integreerida veebisaitidele teatud teenuseid kolmandate osapoolte ettevõtetelt (nt makseteenuste töötlemiseks vajalikud küpsised).

Küpsistel on erinevad funktsioonid. Paljud küpsised on tehniliselt vajalikud, sest ilma nendeta ei toimiks teatud veebilehe funktsioonid (nt ostukorv või videote kuvamine). Teisi küpsiseid võib kasutada kasutajate käitumise analüüsimiseks või reklaami eesmärgil.

Küpsiseid, mis on vajalikud elektroonilise suhtlusprotsessi läbiviimiseks, teatud funktsioonide pakkumiseks, mida olete taotlenud (nt ostukorvifunktsiooni jaoks) või veebilehe optimeerimiseks (nt küpsised veebi külastatavuse mõõtmiseks) (vajalikud küpsised), salvestatakse GDPR artikli 6 lõike 1 punkti f alusel, välja arvatud juhul, kui on sätestatud mõni muu õiguslik alus. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi vajalike küpsiste salvestamiseks, et tehniliselt vigadeta ja optimeeritud teenuseid pakkuda. Kui küpsiste ja võrreldavate äratundmistehnoloogiate salvestamiseks on küsitud nõusolekut, toimub töötlemine üksnes selle nõusoleku alusel (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a ja TTDSG § 25 lõige 1); nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Saate oma veebilehitseja nii seadistada, et teid teavitatakse küpsiste seadmisest ja lubada küpsiseid ainult üksikutel juhtudel, välistada küpsiste vastuvõtmine teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerida küpsiste automaatne kustutamine veebilehitseja sulgemisel. Kui te keelate küpsised, võib selle veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

Käesolevast privaatsuspoliitikast saate teada, milliseid küpsiseid ja teenuseid sellel veebisaidil kasutatakse.

Nõusolek koos vastavusega

Meie veebisait kasutab Complianz'i nõusolekutehnoloogiat, et saada teie nõusolek teatud küpsiste salvestamiseks teie lõppseadmesse või teatud tehnoloogiate kasutamiseks ning dokumenteerida see kooskõlas andmekaitseseadusega. Selle tehnoloogia pakkuja on Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Madalmaad (edaspidi "Complianz").

Complianz asub meie serverites, seega ei ole ühendust Compliansi teenusepakkuja serveritega. Complianz salvestab teie brauseris küpsise, et oleks võimalik määrata teie antud nõusolekuid või nende tühistamist. Sel viisil kogutud andmeid säilitatakse seni, kuni te palute meid neid kustutada, kustutate Complianz'i küpsise ise või kuni andmete säilitamise eesmärk ei kehti enam. Kohustuslikud õiguslikud säilitamiskohustused ei mõjuta seda.

Complianz'i kasutatakse selleks, et saada seadusega nõutav nõusolek küpsiste kasutamiseks. Selle õiguslik alus on DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt c.

Serveri logifailid

Lehekülgede pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet nn serverilogifailidesse, mille teie brauser automaatselt meile edastab. Need on järgmised:

  • Brauseri tüüp ja versioon
  • Kasutatud operatsioonisüsteem
  • Referrer URL
  • juurdepääsu võimaldava arvuti hostinimi
  • Serveripäringu aeg
  • IP-aadress

Neid andmeid ei liideta teiste andmeallikatega.

Nende andmete kogumine põhineb DSGVO artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi oma veebisaidi tehniliselt veavaba esituse ja optimeerimise vastu - selleks tuleb koguda serverilogifaile.

Kontaktvorm

Kui saadate meile päringuid kontaktivormi kaudu, salvestame teie andmed päringuvormi kaudu, sealhulgas seal esitatud kontaktandmed, päringu töötlemiseks ja järelküsimuste korral. Me ei anna neid andmeid edasi ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine põhineb DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile suunatud päringute tõhusaks töötlemiseks (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusolekul (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt a), kui seda on taotletud; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Säilitame kontaktvormi kaudu esitatud andmeid seni, kuni taotlete nende kustutamist, tühistate oma nõusoleku nende säilitamiseks või kuni nende säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane (nt pärast teie taotluse täitmist). Kohustuslikud seadusesätted - eelkõige säilitamisperioodid - ei mõjuta seda.

Taotlus e-posti, telefoni või faksi teel

Kui võtate meiega ühendust e-posti, telefoni või faksi teel, salvestame ja töötleme teie päringut, sealhulgas kõiki sellest tulenevaid isikuandmeid (nimi, päring), teie päringu töötlemiseks. Me ei anna neid andmeid edasi ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine põhineb DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile suunatud päringute tõhusaks töötlemiseks (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusolekul (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt a), kui seda on taotletud; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmed, mida te meile kontaktitaotluste kaudu saadate, jäävad meile, kuni te palute neid kustutada, tühistate oma nõusoleku andmete säilitamiseks või kuni andmete säilitamise eesmärk ei kehti enam (nt pärast teie taotluse töötlemist). Kohustuslikud seadusesätted - eelkõige seadusjärgsed säilitustähtajad - ei mõjuta seda.

Registreerimine sellel veebilehel

Saate sellel veebisaidil registreeruda, et kasutada saidi lisafunktsioone. Me kasutame selleks sisestatud andmeid ainult selleks, et kasutada vastavat pakkumist või teenust, mille jaoks te olete registreerunud. Registreerimisel nõutud kohustuslik teave tuleb esitada täies ulatuses. Vastasel juhul lükkame registreerimise tagasi.

Oluliste muudatuste puhul, näiteks pakkumise ulatuse või tehniliselt vajalike muudatuste puhul, kasutame registreerimisel esitatud e-posti aadressi, et teid sel viisil teavitada.

Registreerimise käigus sisestatud andmeid töödeldakse registreerimisega loodud kasutajasuhte rakendamiseks ja vajaduse korral edasiste lepingute algatamiseks (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt b).

Registreerimise käigus kogutud andmeid säilitame nii kaua, kui olete sellel veebisaidil registreeritud, ja seejärel kustutame need. Seaduslikud säilitamisperioodid ei mõjuta seda.

5. sotsiaalmeedia

Sotsiaalmeedia elemendid koos Shariffiga

Sellel veebisaidil kasutatakse sotsiaalmeedia elemente (nt Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Sotsiaalmeedia elemendid on tavaliselt äratuntavad vastavate sotsiaalmeedia logode järgi. Andmekaitse tagamiseks sellel veebisaidil kasutame neid elemente ainult koos nn "Shariffi" lahendusega. See rakendus takistab sellel veebisaidil integreeritud sotsiaalmeediaelementidel teie isikuandmete edastamist vastavale teenusepakkujale, kui te esmakordselt lehele sisenete.

Alles siis, kui aktiveerite vastava sotsiaalmeediaelemendi, klõpsates vastaval nupul, luuakse otsene ühendus teenusepakkuja serveriga (nõusolek). Niipea, kui te aktiveerite sotsiaalmeediaelemendi, saab vastav teenusepakkuja teavet selle kohta, et olete külastanud seda veebisaiti oma IP-aadressiga. Kui olete samal ajal sisse logitud oma vastavasse sotsiaalmeedia kontosse (nt Facebook), saab vastav teenusepakkuja määrata selle veebisaidi külastuse teie kasutajakontole.

Plugina aktiveerimine on nõusolek DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti a ja TTDSG § 25 lõike 1 tähenduses. Te võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus.

Teenust kasutatakse selleks, et saada seadusega nõutav nõusolek teatavate tehnoloogiate kasutamiseks. Selle õiguslik alus on DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt c.

Facebook

Sellele veebisaidile on integreeritud sotsiaalvõrgustiku Facebook elemendid. Selle teenuse pakkuja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa. Facebooki sõnul edastatakse kogutud andmeid siiski ka USAsse ja teistesse kolmandatesse riikidesse.

Ülevaate Facebooki sotsiaalmeedia elementidest leiad siit: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Kui sotsiaalmeedia element on aktiivne, luuakse otsene ühendus teie lõppseadme ja Facebooki serveri vahel. Facebook saab seeläbi teavet, et olete külastanud seda veebisaiti koos oma IP-aadressiga. Kui klõpsate Facebooki "Like" nupule, kui olete oma Facebooki kontole sisse logitud, saate selle veebisaidi sisu oma Facebooki profiiliga siduda. See võimaldab Facebookil seostada teie külastuse sellel veebisaidil teie kasutajakontoga. Juhime tähelepanu, et meil kui lehekülgede pakkujal ei ole teavet edastatud andmete sisu või nende kasutamise kohta Facebooki poolt. Lisateavet selle kohta leiate Facebooki privaatsuspoliitikast aadressil: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Kui nõusolek on saadud, kasutatakse eespool nimetatud teenust GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a ja TTDSG § 25 alusel. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui nõusolekut ei ole saadud, kasutatakse teenust meie õigustatud huvi alusel, et teenus oleks sotsiaalmeedias võimalikult nähtav.

Kuivõrd isikuandmeid kogutakse meie veebisaidil siin kirjeldatud tööriista abil ja edastatakse Facebookile, vastutavad meie ja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa ühiselt selle andmetöötluse eest (DSGVO artikkel 26). Ühisvastutus piirdub ainult andmete kogumise ja nende edastamisega Facebookile. Facebooki poolt pärast edastamist toimuv töötlemine ei ole osa ühisest vastutusest. Meie ühiselt võetud kohustused on sätestatud ühise töötlemislepinguga. Lepingu teksti leiate aadressil: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Vastavalt sellele lepingule vastutame me Facebooki tööriista kasutamisel andmekaitseteabe esitamise eest ja tööriista turvalise rakendamise eest meie veebisaidil kooskõlas andmekaitseseadusega. Facebook vastutab Facebooki toodete andmete turvalisuse eest. Andmesubjekti õigusi (nt teabenõudeid) seoses Facebooki poolt töödeldud andmetega saate esitada otse Facebookile. Kui te nõuate oma andmesubjekti õigusi meie juures, oleme kohustatud need Facebookile edastama.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjalikud andmed leiate siit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 ja https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Twitteri teenuse funktsioonid on integreeritud sellele veebisaidile. Neid funktsioone pakub Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Iirimaa.

Kui sotsiaalmeedia element on aktiivne, luuakse otsene ühendus teie lõppseadme ja Twitteri serveri vahel. Twitter saab seega teavet teie külastuse kohta sellel veebisaidil. Kasutades Twitterit ja funktsiooni "Re-Tweet", on teie külastatavad veebisaidid seotud teie Twitteri kontoga ja tehakse teistele kasutajatele teatavaks. Juhime tähelepanu, et meil kui lehekülgede pakkujal ei ole teavet edastatud andmete sisu või nende kasutamise kohta Twitteri poolt. Lisateavet selle kohta leiate Twitteri privaatsuspoliitikast aadressil: https://twitter.com/de/privacy.

Kui nõusolek on saadud, kasutatakse eespool nimetatud teenust GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a ja TTDSG § 25 alusel. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui nõusolekut ei ole saadud, kasutatakse teenust meie õigustatud huvi alusel, et teenus oleks sotsiaalmeedias võimalikult nähtav.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjalikud andmed leiate siit: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Saate muuta oma Twitteri privaatsusseadeid konto seadetes aadressil https://twitter.com/account/settings Muuda.

LinkedIn

See veebisait kasutab LinkedIn-võrgustiku elemente. Teenusepakkuja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa.

Iga kord, kui selle veebisaidi lehte, mis sisaldab elemente LinkedInist, luuakse ühendus LinkedIni serveritega. LinkedInile teatatakse, et olete seda veebisaiti külastanud oma IP-aadressiga. Kui klõpsate LinkedIn-i nupule "Soovita" ja olete oma LinkedIn-i kontole sisse logitud, on võimalik, et LinkedIn seostab teie külastuse sellel veebisaidil teie ja teie kasutajakontoga. Juhime tähelepanu, et meil kui lehekülgede pakkujal ei ole teavet edastatud andmete sisu või nende kasutamise kohta LinkedInis.

Kui nõusolek on saadud, kasutatakse eespool nimetatud teenust GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a ja TTDSG § 25 alusel. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui nõusolekut ei ole saadud, kasutatakse teenust meie õigustatud huvi alusel, et teenus oleks sotsiaalmeedias võimalikult nähtav.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjalikud andmed leiate siit: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Lisateavet leiate LinkedIni privaatsuspoliitikast aadressil: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. pluginad ja tööriistad

Google Fonts (kohalik hosting)

See sait kasutab Google'i poolt pakutavaid nn Google Fonts'i kirjatüüpe, et kuvada kirjatüüpe ühtlaselt. Google Fonts on paigaldatud lokaalselt. Ühendust Google'i serveritega ei toimu.

Lisateavet Google Fonts'i kohta leiate aadressilt https://developers.google.com/fonts/faq ja Google'i privaatsuspoliitikas: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. e-kaubanduse ja maksete pakkujad

Kliendi- ja lepinguandmete töötlemine

Me kogume, töötleme ja kasutame klientide ja lepingute isikuandmeid meie lepinguliste suhete loomiseks, sisustamiseks ja muutmiseks. Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid selle veebisaidi kasutamise kohta (kasutusandmed) ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik selleks, et võimaldada kasutajal teenust kasutada või esitada kasutajale arveid. Selle õiguslik alus on DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt b.

Kogutud kliendiandmed kustutatakse pärast tellimuse täitmist või ärisuhte lõpetamist ja kehtivate seaduslike säilitustähtaegade lõppemist. Seadusjärgseid säilitustähtaegu see ei mõjuta.

Andmete edastamine lepingu sõlmimisel veebipoodide, kauplejate ja kaupade lähetamise puhul

Kui tellite meilt kaupu, edastame teie isikuandmed transpordiettevõttele, kellele on usaldatud kauba kättetoimetamine, ja makseteenuse pakkujale, kellele on usaldatud maksete töötlemine. Avaldatakse ainult need andmed, mida vastav teenusepakkuja vajab oma ülesande täitmiseks. Selle õiguslik alus on DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt b, mis lubab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete võtmiseks. Kui te olete andnud vastava nõusoleku vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile a, anname teie e-posti aadressi üle transpordiettevõttele, kellele on usaldatud kohaletoimetamine, et nad saaksid teid e-posti teel teavitada teie tellimuse saatmise seisust; te võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine teenuste ja digitaalse infosisu lepingu sõlmimisel

Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult siis, kui see on vajalik lepingu töötlemiseks, näiteks maksete töötlemiseks volitatud krediidiasutusele.

Andmete edasine edastamine ei toimu või toimub ainult juhul, kui olete selgesõnaliselt nõusolekut andnud andmete edastamiseks. Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma teie selgesõnalise nõusolekuta, näiteks reklaami eesmärgil.

Andmete töötlemise aluseks on DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt b, mis lubab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete võtmiseks.

Makseteenused

Integreerime oma veebisaidil kolmandate isikute makseteenuseid. Kui te sooritate meilt ostu, töötleb makseteenuse pakkuja teie makseandmeid (nt nimi, maksesumma, kontoandmed, krediitkaardi number) maksetöötluse eesmärgil. Nende tehingute suhtes kehtivad vastavate teenusepakkujate vastavad lepingulised ja andmekaitsesätted. Makseteenuse pakkujaid kasutatakse GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti b alusel (lepingute töötlemine) ja sujuva, mugava ja turvalise maksetöötluse huvides (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f). Kuivõrd teie nõusolekut küsitakse teatud toimingute jaoks, on andmetöötluse õiguslikuks aluseks GDPRi artikkel 6 lõige 1 punkt a; nõusoleku võib igal ajal tulevikus tagasi võtta.

Kasutame käesoleva veebisaidi raames järgmisi makseteenuseid / makseteenuse pakkujaid:

PayPal

Selle makseteenuse pakkuja on PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi "PayPal").

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjalikud andmed leiate siit: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Üksikasjalikumat teavet leiate PayPali privaatsuspoliitikast: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Triibud

ELis asuvate klientide jaoks on teenusepakkuja Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Iirimaa (edaspidi "Stripe").

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjalikud andmed leiate siit: https://stripe.com/de/privacy ja https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Üksikasjad selle kohta leiate Stripe'i privaatsuspoliitikast järgmisel lingil: https://stripe.com/de/privacy.

Kohene pangaülekanne

Selle makseteenuse pakkuja on Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (edaspidi "Sofort GmbH"). "Sofortüberweisung" menetluse abil saame Sofort GmbH-lt reaalajas maksekinnituse ja saame kohe alustada oma kohustuste täitmist. Kui olete valinud makseviisi "Sofortüberweisung", edastate PIN-koodi ja kehtiva TANi Sofort GmbH-le, kes saab seejärel siseneda teie internetipanga kontole. Pärast sisselogimist kontrollib Sofort GmbH automaatselt teie kontojääki ja teostab meile ülekande, kasutades teie poolt edastatud TAN-i. Seejärel saadab ta meile kohe tehingu kinnituse. Pärast sisselogimist kontrollib ta automaatselt ka teie käivet, arvelduskrediidi krediidilimiiti ning teiste kontode olemasolu ja nende saldosid. Lisaks PIN-koodile ja TANile edastatakse Sofort GmbH-le ka teie sisestatud makseandmed ja teie isikuandmed. Teie isikuandmed hõlmavad teie ees- ja perekonnanime, aadressi, telefoninumbri(d), e-posti aadressi, IP-aadressi ja vajaduse korral muid makse töötlemiseks vajalikke andmeid. Nende andmete edastamine on vajalik teie isikusamasuse kindlakstegemiseks ja pettusekatsete vältimiseks. Üksikasjad Sofortüberweisungiga maksmise kohta leiate järgmistelt linkidelt: https://www.sofort.de/datenschutz.html ja https://www.klarna.com/sofort/.

giropay

Selle makseteenuse pakkuja on paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 - 16, 60313 Frankfurt am Main (edaspidi "giropay").

Üksikasjad leiate giropay privaatsuspoliitikast: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

Selle makseteenuse pakkuja on American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Saksamaa (edaspidi "American Express").

American Express võib edastada andmeid oma emaettevõttele USAs. Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb siduvatel ettevõtte eeskirjadel. Üksikasjadega saate tutvuda siin: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Lisateavet leiate American Expressi privaatsuspoliitikast: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Selle makseteenuse pakkuja on Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia (edaspidi "Mastercard").

Mastercard võib edastada andmeid oma emaettevõttele USAs. Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Mastercardi siduvatel ettevõtte eeskirjadel. Üksikasjad on leitavad siit: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html ja https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Selle makseteenuse pakkuja on Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Ühendkuningriik (edaspidi "VISA").

Ühendkuningriiki peetakse andmekaitseseaduse alusel turvaliseks kolmandaks riigiks. See tähendab, et Ühendkuningriigis on andmekaitse tase, mis vastab Euroopa Liidu andmekaitse tasemele.

VISA võib edastada andmeid oma emaettevõttele USAs. Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad on leitavad siit: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Lisateavet leiate VISA privaatsuspoliitikast: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.